Oficina local d'habitatge

Presentació

[+]

Convocatòries

13/04/2015

Nova convocatòria prestacions al lloguer: col·lectius específics (LE) 2015

S’ha publicat al DOGC la Resolució TES/0667/2015, de 2 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l’any 2015 per a col•lectius específics. Els col•lectius específics són: a) Ser titular d’un contracte de lloguer o, excepcionalment d’un contracte de sotsarrendament legal i consentit, de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, celebrat a partir de l’1 de novembre de 2014, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques, excepte l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, o b) Ser persona física arrendatària d’un habitatge, que hagi estat beneficiària de les prestacions aprovades de conformitat amb la Resolució TES/527/2014, de 4 de març, per la qual es fa pública la convocatòria extraordinària per a la concessió de prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d’amortització hipotecària per a l’any 2014, adreçada a persones en situació d’atur de llarga durada. c) Ser persona física que ha estat beneficiària de la prestació econòmica d’urgència especial adreçada a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulada a la Resolució TES/2932/2012, de 21 de desembre. Els terminis de presentació són: a) 30/10/2015 b) I c) 29/05/2015 ...[+]

25/02/2015

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Convocatòria de l'any 2015

El programa d'Ajuts per a la Rehabilitació 2015 consisteix en la concessió de subvencions a fons perdut d'un percentatge del cost subvencionable. Les actuacions subvencionables són: a) Actuacions que hagin sol·licitat informe d'idoneïtat a les entitats col·laboradores durant el transcurs de l'any 2014. b) Actuacions que disposin d'ordre d'execució municipal per a executar les obres i que sol·licitin informe d'idoneïtat a les entitats col·laboradores dins del termini d'aquesta Convocatòria 2015. c) Actuacions d'habitabilitat a l'nterior del seu habitatge, que sol·licitin informe d'idoneïtat dins del termini d'aquesta Convocatòria 2015. Podeu trobar més informació a l'Oficina Local d'Habitatge de Viladecans o a www.cmh.cat ...[+]

			Habitatges de protecció oficial
Guia de comunitats veïnals
			VOL LLOGAR EL SEU PIS?
Ajuntament de Viladecans